Võ Quốc Bình (Hoa Kim Cuong)

Võ Quốc Bình (Hoa Kim Cuong)
Founder & Chairman