Vĩnh Khang

Vĩnh Khang
Trong CV, tôi mô tả tôi là "food enthusiast"