Đến khi nào thì chúng ta ngừng kiếm tiền và học cách hưởng thụ cuộc sống?