Bạn có phải là người khoan dung?

Bạn sẽ biết là mình đạt tới trạng thái Khoan dung khi sẵn sàng dung thứ kẻ khác, ngay cả khi họ không dung thứ bạn; khi bạn có khả năng là chính mình, ngay cả khi kẻ khác không tán thành con người bạn; khi bạn có khả năng vẫn là chính mình mà không có cảm xúc tiêu cực với những ý nghĩ của họ về bạn.

Khi bạn nhìn vào thế giới này và luôn cảm thấy hân hoan, bạn là một người Khoan dung. Khi bạn có khả năng biết rằng trải nghiệm nào chứa đựng niềm vui và trải nghiệm nào thì không, và bạn có nguyên tắc chỉ tham gia những trải nghiệm có niềm vui, bạn sẽ đạt tới sự khoan dung.

- Abraham -